Γενικά Δικαιολογητικά για όλες τις Μητέρες

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικ. Έτους 2019.
 • Πιστοποιητικό οικογενιακής κατάστασης (τελευταίου Εξαμήνου). Για μητέρες αλλοδαπές που η μερίδα τους είναι στην χώρα καταγωγής τους πρέπει το Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης να είναι μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών και να εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Ανάλογα με την εργασιακή τους κατάσταση πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 • Βεβαίωση από τον Εργοδότη με το είδος της απασχόλησης Πλήρους ή Μερικής Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου και με ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (Ε3), ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού (Ε4) ή αντίγραφο σύμβαση στο οποίο αναφέρεται η διάρκεια και το είδος σύμβασης.

Άνεργες με κάρτα ανεργίας

 • Βεβαίωση Αποδεικτικού Ανανέωσης Ανεργίας (από ιστοσελίδα ΟΑΕΔ) ή αντίγραφο δελτίου ανεργίας (ΟΑΕΔ) σε ισχύ αν αυτό έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου.

ΑΜΕΑ

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑΜΕΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος:

 • Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται πιστοποιητικό ΚΕΠΑ και
 • Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.

Εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα με περιστασιακή απασχόληση (εργόσημο ή ένσημα)

 • Βεβαίωση εργοδότη με είδος απασχόλησης Περιστασιακή Απασχόληση (εργόσημο ή Ένσημα) με ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο του εργόσημου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας εντός των τελευταίων 12 μηνών που να αποδεικνύει εργασία τουλαχιστον 2 μηνών.
 • Για τα ένσημα: σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

Ατομική Επιχείρηση

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη (ακόμη και αν οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές), ή τις 2 τελευταίες Ταυτότητες Πληρωμής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΕΦΚΑ για το 2019, με την απόδειξη πληρωμής αυτών.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα.

Αγρότισσες

 • Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη (όχι μέσω συζήγου) κατά το τελευταίο έτος, ή Ασφαλιστική Ενημερότητα ή τις 2 τελευταίες Ταυτότητες Πληρωμής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΕΦΚΑ για το 2019, με την απόδειξη πληρωμής αυτών.

Μητέρες με συζυγο άνεργο:

 • Σε περίπτωση που ο σύζυγος είναι άνεργος Βεβαίωση Αποδεικτικού Ανανέωσης Ανεργίας (από ιστοσελίδα ΟΑΕΔ) ή αντίγραφο δελτίου ανεργίας (ΟΑΕΔ) σε ισχύ αν αυτό έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου.

Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορούν να συμμετάσχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΜΗΤΕΡΕΣ-μπορούν να συμμετέχουν και πατέρες, εφόσον τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών, είτε βρίσκονται σε χηρεία.)

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οποιαδήποτε απορία έχετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας…